Обща информация > Управление на проекта

 
 
РП 01. Подготовка и закупуване на
плануваното оборудване
Цели:
• да актуализира предложените при създаване на проекта оферти
• за плануваните апарати да организира открит търг и закупуването им
РП 02. Монтаж и пускане
в действие на закупеното оборудване
Цели:
• да се пуснат в действие закупените апарати и се осигури гарантираното им качество на работа и гаранционен срок
• фирмите доставчици да запознаят техническите екипи от ИОНХ с начина на работа и особеностите на новите апарати
РП 03. Обучение на целевите групи ползватели на апаратурите.
Подготовка за преминаване на ефективен режим на работа
Цели:
• да се даде възможност на целевата група – млади учени и докторанти, да се запознае с възможностите на новите апаратури, които да използва рационално при провежданите изследвания
РП 04. Популяризиране
възможностите на закупеното оборудване
Цели:
• да се запознае по-широк кръг от младите учени-изследователи (първа целева група), както и заинтересования бизнес (втора целева група) с наличието и възможностите на новата апаратура
РП 05. Административно управление
на проекта
Цели:
• да управлява общите дейности по проекта и да организира тяхното изпълнение;
• да предоставя административна, техническа и финансова координация на проекта;
• да контролира графика на задачите;
• да създаде условия за успешно продължаване на дейността след завършване на договора.