„Проект BG161PO003-1.2.04-0065-C0001: „Модернизиране на инфраструктурата на ИОНХ-БАН за повишаване на иновативния му капацитет и конкурентоспособност в областта на еко технологиите и технологии свързани със здравето на хората” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.
 
 
Обща цел: е да се модернизира инфраструктурата на ИОНХ за развитие на иновативния му капацитет в посока повишаване конкурентоспособността в приоритетна за икономиката на страната област – екологично съобразени технологии и технологии свързани със здравето на хората.

Специфични цели:
  • Обновяване и модернизиране на научно-изследователската инфраструктура за контрол на качеството на продукти за опазване на околната среда чрез закупуване на три съвременни спектроскопски апарата за анализ на повърхността и обема на материалите: рентгенов фотоелектронен спектрометър за повърхностен анализ, многочестотен електронен парамагнитен резонанс за структурен анализ на атомно и молекулно ниво и атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма за обемен анализ.
  • Подобряване на социалния статус на научно-изследователския персонал чрез създаване на конкурентноспособни кадри за работа със съвременна апаратура

Основни дейности:
  • Дейност 1 – организиране и провеждане на прозрачни тръжни процедури за доставчик, които да дадат възможност да се закупи възможно най-доброто в момента планувано оборудване на най-добра цена;
  • Дейност 2 - организиране, монтаж и пускане в действие на закупеното оборудване;
  • Дейност 3 - представяне на възможностите и организиране на обучителни лекции от водещите специалисти, демонстрационни упражнения с целевите групи на проекта, докторанти и млади учени и бизнеса, които ще бъдат основни ползватели на оборудването при  научните си и приложни разработки;
  • Дейност 4 - извършване на ефективни анализи за охарактеризиране на получени в института материали и тестване възможностите на апаратурите;
  • Дейност 5 - административно и финансово ръководство на проекта.

Продължителност на проекта: 26 септември 2013 - 26 март 2015

Последна актуализация: 15.10.2013